Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Nováki Dávid József egyéni vállalkozó, mint kereskedő által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el az általános szerződési feltételeket és csak azt követően vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásban foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Szolgáltató adatai:

A kereskedő neve: Nováki József egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 1081 Budapest Szilágyi utca 1/b fsz.1

Elérhetőség: info@koktelfutar.hu

Nyilvántartási szám: 55875956

Adószám: 57262587-2-42

Telefonszám: 06 20 527 8877 

OKNYIR (Országos Kereskedelmi Nyilvántartás) nyilvántartási szám: 328486/B/2

A területi nyilvántartásba vétel száma: 9705/2023/B

A szerződés nyelve: magyar

Domain-szolgáltató adatai: Rackhost Zrt.

Tárhelyszolgáltató: Shoprenter.hu Kft

2. Fogalmak

Felek: Eladó és Ügyfél együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Jótállás: A Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint
• jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
• kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul

Honlap: https://koktelfutar.hu/  weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Az Eladó és az Ügyfél között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Termék: a webkínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Ügyfél/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

Webáruház: webáruházunk, melyen a szerződéskötés megvalósul

3. Vonatkozó jogszabályok:

● 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
● 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
● 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
● 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
● 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
● 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
● 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
● 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
● Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

4. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! A webáruházunkon keresztül történő vásárlással elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult egyoldalúan megváltoztatni.  Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Az Eladó fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. Törlési szándékát kérjük, e-mailben jelezze az info@koktelfutar.hu címen. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik.

modulshop.hu webáruház Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. A Fogyasztó és az Eladó viszonylatában az irányadó jog a magyar jog.

Az Eladó nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el a weboldalt, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi törvények tiltják.

A létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

5. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

6. Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Az Ügyfélnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ügyfél felelőssége, hogy az általa megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ügyfél által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Az Ügyfél a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ügyfél hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét az Ügyfélre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

7. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruházban megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg, személyes vásárlásra nincs lehetőség.

7.1. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Az Eladó feltünteti a termék nevét és a termékekről fotót jelenít meg. Bővebb információ a termék leírásában szerepel.

Amennyiben a webáruházban található bármely áru használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon a megadott kommunikációs csatornák egyikéhez.

8. Árak:

A feltüntetett árak forintban értendők. A megvételre kínált termékek megadott eladási árai az általános forgalmi adót már tartalmazó bruttó árak. A vételár nem tartalmazza a kiszállítás/csomagküldés/utánvét költségét. Ennek díjszabásáról a Vevőt a vásárlás folyamata során külön tájékoztatjuk. Akció esetén az oldalon feltüntetett vételárak a kedvezményt már tartalmazó végleges eladási árat jelentik. Az eredeti lista ár feltüntetésre kerülhet egyértelműen áthúzással vagy kisebb méretben való megjelenítéssel. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. Az Eladó az általános forgalmi adót semmilyen esetben nem téríti vissza.

A webáruház az ár változtatás jogát fenntartja. Árváltozás esetén a már megrendelt áru a rendeléskori áron kerül kiszállításra.
Amennyiben az Eladó akciós árat vezet be, teljes körűen tájékoztatja az Ügyfeleket az akcióról és annak pontos időtartamáról. Az akciós termékek esetében az akció minden esetben a megadott dátumig vagy a készlet erejéig tart.

8.1. Téves ár feltüntetése

Előfordulhat, hogy minden figyelmesség és körültekintés ellenére a webáruházban hibás ár jelenik meg. Az Eladó nem köteles a terméket/szolgáltatást a megjelenített hibás áron értékesíteni, ez esetben felajánlhatja a termék/szolgáltatás tényleges áron történő teljesítését. Ennek ismeretében az Ügyfél minden kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

8.1.1. Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • Az adott terméknek vagy szolgáltatásnak általánosan elfogadott ártól jelentősen eltérő, egyértelműen hibás, irreális ára.
 • Feltűnő értékaránytalanságot mutató ár
 • Rendszerhiba miatt megjelenő „1” Ft-os vagy akár „0” Ft-os ár

Az Eladó a téves, hibás megjelenésekből eredő felelősséget a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

8.2. Szállítási/csomagküldési díjak

A szállítási és csomagküldési díjak a termék vételárán felül, a megrendelési folyamat során egyértelműen feltüntetésre kerülnek.

9. Regisztráció:

Az áruházban történő vásárlás nem regisztrációhoz kötött, de előnye, hogy ismételt vásárlás esetén adatait nem szükséges újonnan megadni. A Honlapon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Honlapon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

10. Rendelés menete:

A rendelés leadása nem regisztrációhoz kötött. 

 1. Lépjen be a webáruházba
 2. A lap tetején átható ” TERMÉK KATEGÓRIÁK” közül válassza ki a vásárolni kívánt terméket. A le fele mutató ” >” jelre kattintva további almenüket talál. (pl. Borok > megjelennek a termékek).
 3. A kiválasztott termék fotó alatt látható a termék pontos elnevezése, valamint bruttó ára, illetve -bizonyos esetekben- a kedvezményes ára. 
 4. A fotóra kattintva további információkat olvashat a választott termékről. 
 5. Itt lehetősége van kiválasztani a megrendelni kívánt termék mennyiségét, valamint a “KOSÁR” gombra kattintva elhelyezheti, mint megvásárolni kívánt terméket.  A korsárban elhelyezett terméket törölheti a szemetes emblémára való kattintással. 
 6. Az 5-ös pontban leírtak helyett (részletes leírás kihagyásával) a termék fotó alatti  “KOSÁRBA ” gomb megnyomásával is el tudja helyezni a megvásárolni kívánt terméket kosarába. 
 7. Az oldal jobb alsó sarkán levő kosár emblémán látható a megrendelt termékszám. 
 8. Folytathatja a további megvásárolni kívánt termékek kiválasztását.
 9. Amennyiben szeretné véglegesíteni vásárlását kattintson a kosár emblémára. 
 10. A ” KOSÁR MEGTEKINTÉSE” gom megnyomásával részletesen ellenőrizheti a kiválasztott termékeit, megvásárolni kívánt mennyiséget (ennek módosítására itt lehetősége is van) , valamint a termék bruttó árát (részösszeg). 
 11. A ” bruttó végösszeg”  felirat alatt látható a kiválasztott termékek bruttó ára összesítve (“részösszeg”).  Ezt követően tudja kiválasztani a szállítás módját.  Majd a rendszer összesíti a megrendelést. Az ” ÖSSZEG” felírat mellett látható a végleges, fizetendő, bruttó összeg. 
 12. Kattintson a “TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra. 
 13. Kérjük, pontosan adja meg a számlázási és szállítási adatokat. 
 14. Ellenőrizze a megrendelt termékeket, árakat, szállítási módot. 
 15. Ez követően kérjük válassza ki a preferált fizetési módot. 
 16. Figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Amennyiben egyetért vele a négyzetbe elhelyezett pipával fogadja azt el. 
 17. Fogadja el az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót. 
 18. A “MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva véglegesítse megrendelését. 
 19.  A rendszer automatikusan e-mailt küld Önnek a megrendelésről. 

Kérjük, őrizze ezt az automatikus e-mailt, mert ez tartalmazza a megrendelés összesítését.

A megrendelés a visszaigazoló e-mail megérkezését követően válik élővé. Enélkül a szerződés még nem került megkötésre, a távollevők között kötött szerződések törvényei szerint.

A rendelés feladása munkaidőn kívül is történhet, a feldolgozás határideje azonban a következő munkanaptól értendő.

Az automatikus e-mail értesítőben található rendelési szám alapján érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban a megadott kommunikációs csatornák bármelyikén.
Regisztrált vásárló esetén nyomon követheti, ha belép az oldalra regisztrációkor megadott adataival.

10. 3. Készlethiány

Amennyiben valamely termék(ek) esetén készlethiány adódik, és az Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatni, valamint az Ügyfél által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az Ügyfél tájékoztatás az Általa (regisztrációkor) megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben történik. 

11. Fizetési feltételek és átvétel

A termék ellenértékének megfizetése az alábbiak szerint történhet:

 • Készpénzben - személyes átvétel esetén

FIGYELEM : a kereskedő telephelyén nincs lehetőség személyes vásárlásra. Kizárólag a webshopban leadott rendelések vehetők át. Átvételkor a fizetés történhet készpénzben, kizárólag magyar forintba, illetve azonnali banki átutalással.

 • Előre utalással

A vásárlónak lehetősége van a termékek ellenértékét elektronikus úton, banki átutalással a megrendeléskor kifizetni.

 • Áru átvételekor (utánvéttel)

(Utánvét esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének)

Figyelem: Az áru átvételekor, utánvéttel történő rendelést kérjük abban az esetben válaszon, amennyiben a futárnak ki tudja fizetni a megrendelt termék(ek) ellenértékét. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén az oda és visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük! Újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kifizetése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

 • Bankkártyával ( BARION rendszeren keresztül)

A vásárlónak lehetősége van a termékek ellenértékét elektronikus úton, bankkártyával a megrendeléskor kifizetni. A rendelési folyamat lezárultát követően az online bankkártyás fizetés érdekében a Szolgáltató átirányítja a vásárlót a Barion Payment Zrt. weboldalára, ahol a Barion Payment Zrt. által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak minősített, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizetheti ki bankkártyával a termékek ellenértékét. A Barion Payment Zrt. tájékoztatást ad a fizetés sikerességéről vagy sikertelenségéről. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Az elfogadható bankkártyatípusok: Visa, Electron, MasterCard, Maestro, American Express.

A bankkártyás fizetési ellenérték Forint devizanem alapon kerül teljesítésre.

12. A szállítás határideje:

A szállítás határideje a megrendelés beérkezésétől számított maximum 10 munkanapon belül, kivéve, ha a termék nincs a raktárkészleten. Amennyiben pillanatnyi készlethiány alakul ki, vagyis a termék nem elérhető raktárunkban, a felek telefonon és/vagy e-mailen egyeztetnek a szállítás várható időpontjáról. Ha a vételár átutalással, illetve online bankkártyás fizetéssel kerül megfizetésre, akkor a maximum 10 munkanapos szállítási határidőt a vételár az Eladó bankszámláján történő jóváírásától kell számítani.

13. A termék(ek), csomag átvétele

Kérjük, hogy a futár előtt ellenőrizze a kézbesíteni kívánt csomag épségét. Amennyiben a csomag megsérült kérje a helyszínen jegyzőkönyv felvételét, és a csomag átvételét tagadja meg.

Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

A számlát a csomag kézbesítéskor, a megrendelt termék mellett találja, amennyiben a Fogyasztó erről másképp nem rendelkezett.

14. Elállási/ felmondási jog

A Fogyasztó vevőt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

A Fogyasztó és a Eladó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

14.1. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja a címre (e-mail vagy postai úton) megküldéssel.

Nyilatkozat-minta elálláshoz:

 • Szolgáltató neve:
 • Szolgáltató címe:
 • Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 • Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
 • A fogyasztó(k) neve:
 • A fogyasztó(k) címe:
 • A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
 • Kelt:

15. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

15.1. A termék visszaszolgáltatása

A Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó az Eladó részére.

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó, vagy meghatalmazottja a terméket átveszi.

15.2. A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, az Eladó nem vállalja e költség viselését. A Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

15.3. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A Fogyasztó elállás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkeztek.

15.4. Az elállási jog kizártsága

Az Eladó felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék (így különösen az emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas termékek) tekintetében, olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így különösen: tisztítószerek, higiéniai termékek, fehérneműk, alsóruházati termékek, szőrzetnyírók, borotvák, fogkefék), olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, továbbá a lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak (így különösen az egyedi igények alapján megmunkált vagy méretre vágott lineáris vezetékek, szíjak, orsók, tengelyek és szoftverek esetében)

16. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

16.1. Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Az Eladó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

16.2. Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

Az Eladó a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

16.3. Visszatartási jog:

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszatérítendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

16.4. Többletköltség:

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

17. Panaszkezelés

Amennyiben a Fogyasztónak észrevétele vagy panasza merül fel, akár a honlap üzemelésével, az azon szolgáltatott információkkal vagy a vásárlással kapcsolatban, úgy azt az Eladó részére e-mail, telefon vagy postai levél útján bejelentheti:

 • e-mail: info@koktelfutar.hu
 • telefon: 06 20 527 8877
 • levelezési cím: Nováki Dávid József 1081 Budpest Szilágyi utca 1 fsz 1
 • A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti az Eladóval panaszát, amely az Eladónak, illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt az Eladó haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja.  Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. A Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy a Fogyasztó az Eladóval szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll az Eladónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelme előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

18. Jótállás

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles. Termékeinkre 1 éves jótállást vállalunk. Meghibásodás esetén kérjük, vegye fel az Eladóval a kapcsolatot elérhetőségei valamelyikén, ahol tájékoztatást nyújtunk a teendőkről. A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, vagy kérjen tanácsot használatbavétel előtt!

Az Eladó termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a fogyasztó részére történő átadásával kezdődik.

A számla egyben jótállási jegyként is szolgál. A jótállást csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a termék hiánytalanul érkezik vissza az Eladóhoz.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó kérheti a termék kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

A jótállás idő nem elévülési, hanem jogvesztő jellegű, így az semmilyen esetben sem hosszabbodhat meg.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

Szakszerűtlen üzembe helyezés, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza.

 • Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
 • elemi kár, természeti csapás okozta
 • Rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

19. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 • Az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 • Választása szerint, az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 • Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

20. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatosság jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 • Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 • A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 • Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 • Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 • Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

21. Vegyes rendelkezések

Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben az Eladó a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy az Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Az Eladó és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Az Eladó kizárja a felelősségét az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a szolgáltató vagy a felhasználó által használt kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, az Eladó által használt bármely szoftver vagy program meghibásodásából vagy rendellenes működéséből, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károk tekintetében.