Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.     Bevezető

 

A vállalkozásom kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei és Partnerei személyes adatainak védelmét, információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A webáruházunk használata során vásárlóink által eljuttatott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Nováki József egyéni vállalkozó az adatkezelés tekintetében az általa üzemeltetett webáruházzal kapcsolatosan az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (röviden: Infotv.) ,az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, röviden: GDPR) szóló rendelkezéseit veszi alapul.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Különböző extra funkciók (pl. hírlevél-küldés) használata.
 

Amennyiben kérdése lenne jelen webáruházunk adatkezelésével kapcsolatban, elérhetőségink bármelyikén ezt megteheti.

2. Adatkezelő

Cég neve: Nováki Dávid József egyéni vállalkozó
Adószáma: 57262587-2-42
Nyilvántartási szám : 55875956
OKNYIR (Országos Kereskedelmi Nyilvántartás) nyilvántartási szám: 328486/B/2
A területi nyilvántartásba vétel száma: 9705/2023/B
Honlap címe: www.koktelfutar.hu
E-mail:  info@koktelfutar.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 20 208 2950

Valamint :

M.I. Solution Kft.
2030, Érd, Esztergályos utca 57.
06 20/362-8289
info@miclub.hu

(továbbiakban: Adatkezelő)

Fogalmak

1.     Adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,

2.     Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,

3.     Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

4.     Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

5.     Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

6.     Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

7.     Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

8.     Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

9.     Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

10.         Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

11.         ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatásértékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek.

12.         Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

13.         Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

14.         Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

15.         Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

16.         Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói.

17.         Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

18.         Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

19.         Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

20.         Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,

21.         Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására.

22.         Regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatok megadása az adatkezelő részére.

23.         Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: “Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

24.         Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások.

25.         Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

26.         Weboldal/webáruház: az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal/webáruház és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai. 

3.  A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok

§  Felhasználónév,

§  saját e-mail cím

§  jelszó

§  számlázási cím (számlázási név, utca név, házszám, település, irányítószám)

§  szállítási cím (szállítási név, utca név, házszám, település, irányítószám),

§  telefonszám (ügyintézéskori kapcsolatfelvétel céljából)

3.2.Technikai adatok

Az adatkezelő személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

§  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

§  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)

§  változatlansága igazolható (adatintegritás)

3.3. Cookie-k (Sütik)

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a webhely tárol el az oldalaikra látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén.

3.3.1. Adatvédelem/Sütik (Cookie-k) használata

A szolgáltatás igénybevételéhez sütik (cookie-k) engedélyezése szükséges. A sütik feladata:

§  információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről

§  megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket

§  megkönnyítik a weboldal használatát

§  minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A honlap böngészése folyamán rögzítésre kerülő információk technikai információk (pl. IP cím, látogatás időtartama) statisztikai célokat szolgálnak, melyek személyes azonosításra nem használhatóak.

A webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél részre nem adja tovább. Ez alól kivételt képeznek azon alvállalkozók, melyek közreműködése nélkül Ügyfeleink megrendelései nem kivitelezhetőek, ilyenek pl. a futárszolgálatok.

Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

3.3.2. Alkalmazott cookie-k

3.3.2.1. Elengedhetetlen munkamenet (session-id) „sütik”

Ezek használata elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.

3.3.2.2. Analitikai vagy teljesítményfigyelő „sütik”

Ezek segítenek abban, hogy megkülönböztessük a weboldal látogatóit, és adatokat gyűjtsünk arról, hogy a látogatók hogyan viselkednek a weboldalon. Ezekkel a „sütikkel” biztosítjuk például, hogy a weboldal az Ön által kért esetekben megjegyezze a bejelentkezést. Ezek nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. ( pl: Google Analitika)

3.3.2.3. Funkcionális „sütik”

E sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Észlelik, és tárolják például, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapot, vagy az Ön által korábban megadott, és tárolni kért adatait: például automatikus bejelentkezés, a választott nyelv, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások. Ezek a „sütik” nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét. Az általuk gyűjtött információkban lehetnek azonban személyes azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott.

3.4. Cookie elfogadás

Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookie-k tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

1.     Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

2.     Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

3.     Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

4. Adattovábbítás 

4.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen a megrendelés során online fizetési módot választó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. 

4.4. A továbbított adatok köre: 

– a vásárlás során fizetendő összeg , vezetéknév, keresztnév, e-mail cím 

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába. 

4.5. Az adattovábbítás célja: A fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás. 

4.7. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek. 

4.8. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat. 

5. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

5.1. Regisztráció (felhasználói fiók létrehozása)

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Vezetéknév, keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, kiszállításhoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése

E-mail cím

Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés

Értesítési telefonszám

Azonosítás, kapcsolattartás

Jelszó

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

 

Megadása szükséges, de a jelszót a rendszer nem tárolja.

Számlázási név, cím (nem magánszemély esetén szükséges adószám is)

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése

Kiegészítő adatok

A szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tétele.

A regisztráció időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: a honlapon regisztrált valamennyi érintett.

5.2. Webáruház működtetéshez/szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Számlázási név és cím (nem magánszemély esetén szükséges adószám is)

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése. Az elállás, szavatosság kezeléséhez szükséges.

6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé tétele. Ajánlatírás.

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése

A vásárlás időpontja

Technikai művelet végrehajtása

Az érintettek köre: Nem regisztrált vásárlók.

6. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés fajtája

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Regisztrált felhasználó esetén

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név
Lakcím
Email cím
Telefonszám (nem kötelező)
Adószám (nem magánszemély esetén)

Felhasználói fiók kezelése
Rendelési adatok és számlák megtekintési lehetőségének biztosítása
Bevásárlólista kezelése

A regisztrált vásárló adattörlésre vonatkozó kérelméig

Vendég vásárló esetén

A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Név
Lakcím
Emailcím
Telefonszám (nem kötelező)
Adószám ( nem magánszemély esetén)

Rendelések teljesítése
Rendelési visszaigazolás küldése
Rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció

Ptk. szerinti elévülési határidőig.A rendelés teljesítését követő 5 évig.

Számlázási adatok kezelése

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c pont)

Név
Lakcím
Adószám (nem magánszemély esetén)

Áruk és szolgáltatások ellenértékének számlázása

Számviteli törvényben meghatározott határidőig, 8 évig

7. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

7.1. Általános adatkezelési irányelvek.

A Webáruház tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, az alábbiak szerint:

§  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)

§  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

§  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

§  2000. évi C. törvény – a számvitelről ( Számv. tv.)

§  2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)

8. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

8.1. Cégünk harmadik fél részére nem ad át adatokat, ezeket elsődlegesen munkatársaink ismerhetik.

8.2. A Webáruház működtetése során Cégünk az alábbi adatfeldolgozókat veheti igénybe.

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozó tevékenysége

Adatfeldolgozás során érintett adatok

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Csomagszállítás

Név, cím, telefonszám, email cím

FoxPost

1097 Budapest, Táblás u. 36-38. „B” épület

Csomagszállítás

Név, cím, telefonszám, email cím

Magyar Posta Zrt. 

 

Csomagszállítás

Név, cím

Csomagküldő.hu

1031 Budapest Vizimonár utca 11

Csomagszállítás

Név, e-mail cím, vásárlás összege (Bankártya adadtok a Barion Payment Zrt. által bekérve)

Netsoft informatikai Kft

1214 BudapestErdősor u. 16

Online számlázás

Nv, cím, telefonszám, email cím, adószám (nem magánszemély esetén)

8.3. Profilalkotás:

A Webáruház az eredményesebb kiszolgálás, a jobb felhasználói élmény nyújtása céljából használata során profilalkotást végezhet. A profilozás a látogató által (anonim módon) megtekintett termékeket figyeli, ennek tekintetében ajánl fel újabb termékeket.

9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

9.1.Tájékoztatáshoz való jog: Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat.

9.2.Hozzáférés joga: Az Érintett egyrészt tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelés részleteiről, másrészt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatának rendelkezésére bocsátását is kérheti az adatkezelőtől.

9.3. Helyesbítéshez való jog: Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.4. Törléshez való jog („ Elfeledtetéshez való jog”)

9.4.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan  késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a, személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

b, az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

c, az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

d, a személyes adatokat jogellenesen kezelték

e, a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

f, a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

9.4.2. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott

9.4.3. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a, a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából

b, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából

c, a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján

d, e jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

9.5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a, az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

b, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

c, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

d, az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

9.5.2.  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.5.3.  Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

9.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ez a jog abban az esetben illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

9.7. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és erről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.8. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9.9 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén bíróság előtt érvényesítheti jogait.

10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:
1374  Budapest, Pf.: 603.

Telefon: +36 (1) 3911400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

Fax: +36 (1) 3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

11. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

12. További rendelkezések a Solution Kft.-re mint adatkezelőre

12.1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

12.2. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

12.3. Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon.

12.4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

12.5. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

12.6. Az adatfeldolgozó tevékenysége: A http://modulshop.hu (webáruház neve) a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás érdekében az M.I. rendszerét használja (M.I. Solution Kft., Magyarország, 2030, Érd, Esztergályos utca 57., www.miclub.hu), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése.

Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez. 

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa, melyről az Érintetteket a honlapon tájékoztatja, a hatályba lépést követően az oldal további használatához kell fogadnia a módosításokat, az Adatkezelő által biztosított módon.